Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsomschrijving
Praktijk Ki is opgericht door Yasmine en richt zich voornamelijk op vrouwen. Praktijk Ki richt zich op coaching, workshops en training binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verandering, in de meest ruime zin. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnaam Yasmine Setoe – Praktijk Ki, met
KVK-nummer 81298811 en gebruikt btw-nummer: NL003556795B82.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie vanuit Praktijk Ki, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

2. Definities
Opdrachtnemer; Praktijk Ki
Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt of de cursist
Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Praktijk Ki en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Uitvoering van de trajecten en cursussen
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan opdrachtnemer.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies, trainingen en cursussen. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

6. Intellectueel eigendom
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books, informatieve pdf’s, opnames et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven voor opdrachtnemer mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke bronvermelding. Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen aan derden.

7. Duur en beëindiging van de overeenkomst
De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.

De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
– aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
– door ontbinding van opdrachtnemer;
– met wederzijds goedvinden;
– door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever.
Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die nagekomen dient te worden.

De door opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande dat de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst moeten zijn afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen diensten.

8. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

9. Annuleringsvoorwaarden

De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor coaching, training of workshop te annuleren. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Lees ook het annulerings- en terugbetaalbeleid.

In geval dat de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de coaching, workshop of training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

De opdrachtnemer heeft het recht om een cliënt te weigeren en coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen. De opdrachtnemer bevestigt de annulering c.q. weigering per e-mail en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraak over en weer.

10. Afspraak verzetten
Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer de opdrachtgever binnen 24 uur tot de gemaakte afspraak deze annuleert of vraagt de afspraak te verzetten, worden kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De opdrachtgever is verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden, langer dan 24 uur van tevoren, worden niet in rekening gebracht.

Bij niet-verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

De opdrachtnemer heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren, wanneer zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. De opdrachtnemer is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingstraject, training of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

12. Klachtenprocedure

Mocht de opdrachtgever of deelnemer een klacht indienen, dan krijgt hij zo spoedig mogelijk en in redelijkheid een reactie hierop. Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite doen om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard. Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.

13. Privacybeleid
Alle informatie over hoe Praktijk Ki omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid.

2
  Jouw winkelwagen
  Thuiscursus Ontwikkel je intuïtie
  Thuiscursus Ontwikkel je intuïtie
  Aantal: 1
  Prijs: Oorspronkelijke prijs was: € 99,00.Huidige prijs is: € 49,00.
  Inner Child Healing Course
  Aantal: 1
  Prijs: 111,00
  Scroll naar boven